İlaç Ara

BCG SSI kültürü

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Nycomed İlaç Sanayi Ve Tic. Ltd Şti. [ Eski Ünvanı ]
Satış Fiyatı
988.48 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
4
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

SII-BCG 1 mL ID enjeksiyonluk süspansiyon için liyofilize toz içeren çok dozlu flakon

BCG Aşısı Canlı Atenüe

Cilt içine (intradermal) uygulanır.

Etken Madde

Çözündürülen aşının her 0.1 mL’lik dozu,

1 x 105ila 33 x 105CFU1BCG Aşısı (Bacillus Calmette-Guerin suşu) içerir.

1CFU (Colony Forming Unit): Koloni Oluşturucu Birim

Yardımcı maddeler

Sodyum glutamat, sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

Bu aşıyı kullanmadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu aşı çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. Çocuğunuz aşı hakkında önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmamalıdır.

• Bu aşı uygulandıktan sonra mutlaka çocuğunuzun aşı kartına not edilmesini sağlayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BCG SSI nedir ve ne için kullanılır?

2. BCG SSI’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BCG SSI nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BCG SSI’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BCG SSI kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BCG SSI’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer çocuğunuzda,

 • Aşımn içinde bulunan etkin madde ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine (yardımcı maddeler bölümüne bakınız) karşı daha önceden gelişen ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafilaktik reaksiyon) hikayesi varsa,
 •    Kanında gama globulin düzeyi düşük ise(hipogamaglobulinemi), tüm organları etkileyebilen ve nedeni bilinmeyen sistemik bir hastalık olan sarkoidoz varsa, yaygın habis tümör (jeneralize malign hastalık), lenf düğümlerinin tümörü (lenfoma), kan kanseri (lösemi), doğuştan bağışıklık yetersizliği (konjenital immün yetmezlik), insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu veya doğal bağışıklık yanıtının bozulduğu diğer durumlar mevcutsa,

     Steroid, antimetabolit, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç tedavisi veya radyasyon tedavisi görüyorsa,

     Aşılama sonrasında enjeksiyon yerinde çeşitli deri reaksiyonları geliştiyse,

 • İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) pozitif annelerden doğan, virüsün bulaşmış olduğu tespit edilen çocuklarda çocuğun durumuna bakılmaksızın BCG aşısını, muhtemel “BCG- itis” (BCG aşısına bağlı yaygın verem hastalığı) gelişme olasılığı söz konusu olduğundan kullanmayınız.
 • BCG SSI’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer çocuğunuzda,

 • Kronik ekzema veya diğer cilt hastalıkları varsa dikkatli kullanılmalıdır (Böyle durumlarda derinin sağlıklı bölgesine aşılama yapılabilir). Gerektiği düşünüldüğünde doktor önerisi ile hareket edilmelidir; steroidlerle veya bağışık sistemin baskılanmasına neden olabilecek diğer tedavi veya ilaçları alan kişilerde kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

BCG SSI’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BCG SSI’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

Emzirme

Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

Araç ve makina kullanımı

Çocuklarda kullanılması nedeniyle uygulanabilir değildir.

BCG SSI’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün, uygulanan dozları (0.05 mL ve 0.1 mL) içerisinde 1 mmol (23 mg)’den daha az

sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SII-BCG; Difteri-Tetanoz-Boğmaca aşısı, Difteri-Tetanoz aşısı, Tetanoz Toksoid aşısı, Kızamık aşısı, Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık aşısı, Polio (çocuk felci) aşısı ve Hepatit B aşısı ile güvenli ve etkin bir şekilde eş zamanlı kullanılabilir. Bu gibi durumlarda aşılama farklı bölgelere yapılmalıdır.

Steroid, antimetabolitler, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç tedavisi veya radyasyon tedavisi gören kişilerde istenen bağışık yanıt gelişmeyebilir. Bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BCG SSI’in saklanması

SII-BCG’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SII-BCG’yi 2°C-8°C ’de (buzdolabında) ışıktan koruyarak saklayınız.

Aşı çözücüsü dondurulmamalıdır. Donmuş aşı çözücüsü çözülüp kullanılmamalıdır.

Kullanıma hazır hale getirilen aşı 2°C-8°C’de (buzdolabında) ışıktan korunarak 6 saatten uzun

olmamak koşulu ile saklanabilir, 6 saat içerisinde kullanılmadığı takdirde atılmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BCG SSI’i kullanmayınız.

Aşıda renk değişikliği olması veya çözücü içinde yabancı maddeler bulunması durumunda

kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla, kullanmadığınız SII-BCG’yi şehir suyuna veya çöpe atmayınız.

Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:    KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40 Gölbaşı 06830 Ankara Tel    : 0 312 485 37 60

Faks : 0 312 485 37 61 e-posta : [email protected]

Üretim yeri :    Serum Institute of India Ltd.,

212/2 Hadapsar, Pune 411028, Hindistan

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU AŞIYI UYGULAYACAK OLAN SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

Aşı mutlaka intradermal aşı uygulama eğitimi almış sağlık personeli tarafından yapılmalıdır.

Aşı sadece cilt içine (intradermal) uygulanmalıdır. Aşılama öncesinde cilt antiseptik çözeltiyle temizlenmemelidir. Aşı tercihen tüberkülin enjektörü veya steril 25G/26G enjektör iğnesi ile uygulanmalıdır.

SII-BCG aşısı bebeklerde 2. ayın bitiminde uygulanması tavsiye edilmektedir. 3 aydan daha büyük bebek ve çocuklarda tüberkülin deri testi yapılarak testin sonucuna göre aşının uygulanmasına karar verilir. Aşılama dozu 1 yaşın altında 0.05 mL, 1 yaş üzerinde ise 0.1 mL olarak uygulanır.

SII-BCG, daima ambalajı içerisinde bulunan çözücü (enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi), steril enjektör ve enjektör iğnesi kullanılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir.
Çözünmesini takiben homojen bir süspansiyon elde edilecek şekilde flakon birkaç kez ters yüz edilerek dikkatle çalkalanmalıdır. Her doz aşı uygulamasından önce de hafifçe çalkalanmalıdır. Çözülen aşı homojen, hafifçe opak, renksiz olmalıdır. Kullanıma hazır hale getirilen aşı hemen kullanılmalıdır, hemen kullanılmayacaksa 2°C-8°C’de (buzdolabında)

ışıktan korunarak 6 saatten uzun olmamak koşulu ile saklanabilir, 6 saat içerisinde kullanılmadığı takdirde atılmalıdır.

Çok dozlu olması nedeni ile her aşılamada tek kullanımlık steril enjektör ve iğne kullanılmalıdır.

Başka aşılara veya farklı BCG aşılarına ait çözücüler kullanılmamalıdır. Çözücü hiçbir zaman dondurulmamalı ve 2°C-8°C’de buzdolabında saklanmalıdır.

Çözücü ve/veya kullanıma hazır hale getirilen aşının, yabancı partikül içerip içermediği ve/veya herhangi bir fiziksel değişikliğe uğrayıp uğramadığı aşılama öncesi kontrol edilmelidir. Bu gibi durumlarda aşı ve/veya çözücüsü atılmalıdır.

Cilt içine enjeksiyon yöntemi:

Sol kol açık ve düz tutulur. Enjektör ve iğne cilde paralel olacak şekilde, sol omuz bölgesine yakın olan deltoid kasın humeral kol kemiğine tutunma yerine enjeksiyon yapılır. Kolun daha üst kısmına enjekte edilmesi durumunda keloit oluşma olasılığı fazladır.

Cilt sol elin başparmak ve işaret parmağı yardımıyla gerdirilir. Steril iğne ucu (25G/26G) ile cilt hafifçe yukarı doğru kaldırılıp dermisin süperfisyel tabakasına 2 mm’yi geçmeyecek şekilde girilerek (hemen hemen cilde paralel olacak şekilde) aşının cilt içine uygulaması gerçekleştirilir.

Aşı doğru olarak uygulandığında uygulama yerinde, üzerinde portakal kabuğu görünümünde küçük noktalar bulunan soluk-beyazımsı yassı şişlik (bül) oluşumu gözlenmelidir.

DEVAMINI OKU

2.BCG SSI nedir ve ne için kullanılır?

SII-BCG, beyaz renkli liyofilize toz halinde canlı zayıflatılmış bakteri içeren verem aşısıdır.
Ambalajında bulunan çözücüsü (1 mL enjeksiyonluk sodyum klorür çözeltisi) ile kullanıma hazır hale getirildiğinde homojen, hafifçe opak ve renksiz bir süspansiyona (katı-sıvı karışımı) dönüşür.

Bir karton kutu içerisinde liyofilize toz içeren 1 adet flakon ile 1 adet çözücü ampul veya liyofilize toz içeren 10 adet flakon ile 10 adet çözücü ampul olmak üzere 2 ticari takdim şekli mevcuttur.

SII-BCG, tüberkülozun (verem) önlenmesi için 2. ayını doldurmuş bebeklere uygulanır.

DEVAMINI OKU

3.BCG SSI nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

SII-BCG, doğumdan itibaren 2. ayın bitiminde (8 haftalık) tek doz olarak uygulanmalıdır.
Aşılama dozu 1 yaşın altında 0.05 mL’dir. 1 yaş üzerinde ise 0.1 mL olarak uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

Aşı sadece cilt içine (intradermal) enjeksiyon yolu ile uygulanmalıdır.

SII-BCG, mutlaka bir doktor ya da cilt içine (intradermal) aşı uygulama eğitimi almış bir sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır (Hazırlama yöntemleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi talimatın sonunda sadece sağlık personeline ayrılan bölümde yer almaktadır).

Çocuklarda kullanımı

SII-BCG'nin doğumdan itibaren 2. ayın bitiminde uygulanması tavsiye edilmektedir. 3. aydan sonra yapılacaksa PPD ile tüberkülin cilt testi sonucuna göre uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı

SII-BCG'nin etkinliği ve güvenliliği yaşlı popülasyonda incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

SII-BCG'nin etkinliği ve güvenliliği böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmemiştir. Bu nedenle risk altında bulunan bireye fayda/zarar oranı dikkate alınarak doktor tarafından uygun görüldüğü durumlarda uygulanmalıdır.

İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonu veya doğal bağışıklık yanıtının değiştiği diğer durumlar:

Yaşlılarda kullanımı

Eğer SII-BCG'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BCG SSI kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla BCG SSI kullanırsanız

BCG SSI'i kullanmayı unuttuysanız

Çocuğunuz unutulan dozları dengelemek için çift doz almamalıdır.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm aşılar gibi, SII-BCG'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın    :    10 hastanın en az birinde görülebilir .

Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Çok seyrek: Yaygın BCG enfeksiyonu

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Lenf düğümü iltihabı, lenf kanallarının iltihabı

Yaygın olmayan: Bölgesel lenf düğümlerinde lenf bezlerinin şişerek büyümesi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın:    Lokal    reaksiyonlar (Aşılama sonrasında enjeksiyon yerinde 2-3. haftalarda

başlayıp 5. haftaya kadar büyüyen 4-8 mm çapında bir kabarıklık (papül) oluşumu gözlenir. Bu kabarıklık (papül) daha sonra küçülerek üstü kabuk bağlamış basit bir yara halini alır. 6-12. haftalarda kalıcı, 2-10 mm çapında küçük yuvarlak bir iz bırakarak kendiliğinden iyileşir.)

Yaygın olmayan: Enjeksiyon yerinde deri tüberkülozu (lupus vulgaris)

Seyrek:    Enjeksiyon    yerinde    abse, seyrek olarak cerahatlenme ile sonuçlanan deri

hasarı, yara izi

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Çok seyrek: Kemik ve kemik iliğinin iltihabı (osteomiyelit)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU