İlaç Ara

CADUET 10mg/20 mg 30 film tablet

Firma Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
75.75 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CADUET nedir ve ne için kullanılır?

2. CADUET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CADUET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CADUET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CADUET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CADUET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Amlodipine veya atorvastatine veya herhangi bir kalsiyum kanal blokörüne karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılık)
 • Bu ilacın içeriğindeki herhangi bir bileşene (bunlar, kullanma talimatının başında listelenmiştir) karşı aleıjikseniz (aşırı duyarlılık)
 • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz.
 • Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa.
 • Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
 • Mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ketokonazol, itrakonazol veya bir antibiyotik olan telitromisin kullanıyorsanız
 • Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon)
 • Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa
 • Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız
 • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren bir ilaç olan siklosporin, AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan tipranavir ile ritonavir kombinasyonu ve Hepatit C tedavisinde kullanılan telaprevir ile birlikte CADUET kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Eğer;

 • Böbrek problemleriniz varsa
 • Tiroid beziniz normalden az çalışıyorsa (hipotiroidizm)
 • Tekrarlayan veya açıklanamayan kas ağrısı, kişisel veya ailesel bir genetik kas problemi öykünüz varsa
 • Diğer kolesterol (lipid) düşürücü ilaçlar (öm. diğer ‘statinler’ veya ‘fıbrat’ ilaçlar) ile tedavi sırasında önceden kas problemleri yaşadıysanız
 • Düzenli olarak çok miktarda alkol alıyorsanız
 • Geçmişte karaciğerinizi etkileyen bir hastalık geçirdiyseniz
 • 70 yaşından büyük iseniz
 • Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise
 • Beyin içi kanama ile birlikte inme geçirdiyseniz; veya önceki inmelerden kaynaklanan beyinde sıvı kesecikleriniz varsa
 • Şiddetli solunum yetmezliğiniz varsa
 • Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz CADUET tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacakür. Kasla ilişkili yan etkilerin, örneğin rabdomiyolizin, eş zamanlı olarak belli ilaçların alınmasıyla arttığı bilinmektedir (bkz. “Diğer ilaçlarla birlikte kullanım”). Tanımlanamayan kas ağrısı, hassasiyeti ya da zayıflığı şikayetlerini, özellikle de kırıklık ya da ateş ile birlikte seyrediyorsa, derhal doktorunuza bildiriniz.

  Eğer daha önce inme ve ağır solunum yetmezliği geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

  Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren bir ilaç olan siklosporin, AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan tipranavir ile ritonavir kombinasyonu ve Hepatit C tedavisinde kullanılan telaprevir ile birlikte CADUET kullanımından kaçınılmalıdır.

  AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan lopinavir ile ritonavir, darunavir ile ritonavir, fosamprenavir ile ritonavir, sakinavir ile ritonavir kombinasyonları, fosamprevir, nelfinavir; Hepatit C tedavisinde kullanılan boceprevir ile birlikte CADUET kullanırken doktorunuz dozunuzu uygun şekilde ayarlayacaktır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CADUET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CADUET’i günün herhangi bir saatinde aç veya tok kamına, tek doz halinde alabilirsiniz.

  Greyfurt suyu: CADUET kullanırken, greyfurt yemeyiniz veya greyfurt suyu içmeyiniz.

  Alkol: CADUET kullanırken yüksek miktarda alkol almaktan kaçınınız. Daha fazla bilgi için “CADUET’i dikkatli kullanınız” bölümüne bakınız.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebe iseniz veya gebe kalmaya çalışıyorsanız CADUET’i kullanmayınız.

  Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, CADUET veya herhangi bir ilaç kullanırken yeterli doğum kontrol önlemi almalıdır. Eğer bu ilacı alırken gebe kalırsanız, tedavi kesilecek ve cenin ile ilgili potansiyel tehlike hakkında doktorunuz size bilgi verecekür.

  Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız CADUET’i kullanmayınız. Anne sütü alan bebeklerde advers reaksiyon meydana gelme potansiyeli nedeniyle, CADUET alan anneler emzirmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  CADUET’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkisini belirlemek için çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte, CADUET’in amlodipin bileşeninin farmakodinamik özellikleri temelinde, araç ve makine kullanımı sırasında baş dönmesi oluşabileceği dikkate alınmalıdır.

  CADUET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Bazı antibiyotikler öm. rifampin veya ‘makrolid antibiyotikleri’ öm. eritromisin, klaritromisin, telitromisin veya mantara bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar öm. ketokonazol, itrakonazol
 • Lipid seviyelerini kontrol altında tutmak için kullanılan ilaçlar: fıbratlar (öm gemfıbrozil), niasin veya kolestipol
 • Kalp ritmini kontrol etmek için kullanılan ilaçlar öm. amidaron, diltiazem
 • Antikonvülzan ilaçlar örn. karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, fosfenitoin, primidon
 • Bağışıklık sisteminizin çalışmasını değiştirmek için kullanılan ilaçlar. Öm. siklosporin
 • İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri öm. tipranavir ile ritonavir, lopinavir ile ritonavir, darunavir ile ritonavir, fosamprenavir ile ritonavir, sakinavir ile ritonavir kombinasyonlan; fosamprenavir ve nelfınavir
 • Hepatit C tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri öm. telaprevir, boceprevir
 • Varfarin (kan inceltici bir ilaç)
 • Antiasitler (hazımsızlık için)
 • Doğum kontrolü için kullanılan oral ilaçlar
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. nefazodon ve imipramin
 • Ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. Nöroleptikler (klorpromazin gibi)
 • Kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. beta blokörler (bisoprolol, karvedilol, metoprolol gibi)
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar öm. anjiyotensin II antagonistleri (losartan, irbesartan, olmesartan gibi), ADE inhibitörleri (benazepril, lizinopril, ramipril gibi) ve diüretikler (idrar akışını artıran ilaçlar) (hidroklorotiyazid gibi)
 • Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarlann daralması / tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin verapamil, diltiazem
 • Yüksek tansiyon ve prostat tedavisinde kullanılan alfa blokörler (prazosin, alfuzosin, doksazosin, tamsulosin, terazosin gibi)
 • Amifostin (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Sildenafıl (peniste sertleşme güçlüğü için)
 • Dantrolen ve baklofen (kas gevşeticiler)
 • Steroidler (iltihabı ve bağışıklık yanıtını önleyen veya baskılayan ilaçlar) (prednizolon gibi)
 • San kantaron isimli reçetesiz ilaç
 • Kolşisin (gut hastalığı için kullanılan bir ilaç)
 • 5.CADUET’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CADUET’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi, ilgili ayın son gününü belirtmektedir.

  İlaçlar atık sular veya evsel atıklarla atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçlan nasıl imha edeceğiniz konusunda eczacınıza danışınız. Bu önlemler, çevrenin korunmasına katkıda bulunacakür.

  Ruhsat Sahibi: PFIZER İlaçlan Ltd. Şti. 34347 Ortaköy – İstanbul

  Üretici: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg ALMANYA

  Pfleet #: 2013-0003620 9

DEVAMINI OKU

2.CADUET nedir ve ne için kullanılır?

CADUET 30 tabletlik blister ambalajda bulunur. Mavi, oval fdm kaplı tabletin, bir tarafında "Pfizer” diğer tarafında ise “CDT” ve “102” yazısı bulunmaktadır.

CADUET ağız yolu ile alınır ve her tablet 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat ve 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum içerir. CADUET’in bileşiminde amlodipin (kalsiyum kanal blokörü olan bir ilaç) ve atorvastatin (statin) adında diğer bir ilaç olmak üzere iki etkin madde bulunur ve doktorunuz her iki ilacın kullanımının uygun olduğunu düşündüğünde bu ilacı size verecektir. Amlodipin yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve/veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisinde kullanılır.

Atorvastatin kolesterolü ve trigliseridi düşürür; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa, bu riskin azalülması için de kullanılabilir.

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon); kan basıncının anormal olarak ısrarcı bir şekilde yüksek olmasına ait bir medikal durumdur ve kalp-damar rahatsızlıklarının (anjina, kalp krizi, inme) bir risk faktörüdür.

Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kanın damarlara yaptığı baskıdan oluşur. Amlodipin damarların genişlemesini, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür.

Angina, kalp damar kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştıncı ağn şeklinde hissedilir. Bazen bu ağn kollarda, omuzlarda, boyunda çenede veya sırtta da hissedilir; amlodipin bu ağrıyı geçirebilir.

DEVAMINI OKU

3.CADUET nasıl kullanılır ?

Olağan başlangıç dozu günde bir defa 5 mg/10 mg CADUET tablettir. Maksimum doz 10 mg/ 80 mg’dır. Doktorunuz CADUET dozuna; sizin bireysel durumunuzu değerlendirerek karar verecektir.

CADUET kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Kullanacağınız tabletleri elinizde bulundurmanız önemlidir. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır. Bütün olarak su ile birlikte alınmalıdır.

CADUET günün herhangi bir saatinde aç veya tok olarak tek doz halinde uygulanmalıdır. Ancak, tabletinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız.

Doktorunuzun diyet önerilerini dikkate alınız, özellikle yağ açısından kısıtlı diyet alınız, sigara içmeyiniz ve düzenli olarak egzersiz yapınız.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Doktorunuza danışınız.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

CADUET’in etkin maddelerinden amlodipin yüksek oranda kan proteinlerine bağlandığı için kan diyalizinin amlodipin temizlenmesini (klerensini) önemli ölçüde arttırması beklenmemektedir.

CADUET’in diğer etkin maddesi olan atorvastatin de yüksek oranda kan proteinlerine bağlandığı için kan diyalizinin atorvastatin temizlenmesini (klerensini) önemli ölçüde arttırması beklenmemektedir.

Karaciğer yetmezliği:

CADUET karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer CADUET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CADUET kullanırsanız

CADUET’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmadığınız tabletleri, ambalajı ve kutuyu yanınıza alınız, böylece hastane personeli ne kadar ilaç aldığınızı kolaylıkla söyleyebilir.

Bir dozunuzu almayı unutursanız, bir sonraki dozu kullanmanız gereken zamanda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CADUET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz CADUET’i ne kadar süre kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Doktorunuz size söylemedikçe, ilacınızı kesmeyiniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CADUET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerden biri olursa CADUET’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes almada büyük zorluğa sebep olabilecek yüz, dil ve nefes borusunda şişme
 • Açıklanamayan kas zayıflığınız; kas hassasiyetiniz veya kaslarınızda ağn varsa ve herhangi bir zamanda kendinizi rahatsız hissederseniz veya yüksek ateşiniz varsa (Çok nadir olarak bu etkilerin birlikte görülmesi rabdomiyoliz denilen hayatı tehdit eden ciddi bir duruma dönüştüğünün işaretidir.)
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

  Yaygın yan etkiler (10 kişide 1 kişiden az):
 • Alerjik reaksiyon
 • Baş ağrısı (özellikle tedavinin başlangıcında), sersemlik, yorgun hissetme, uyku hah
 • Düzensiz kalp atışı, yüzün kızarması (sıcak basması)
 • Burun ile yutak arası bölgenin iltihabı , yutak ile gırtlak arası bölgede ağrı (faringolaringeal ağn), burun kanaması
 • Hasta hissetme, kann ağrısı, hazımsızlık, değişmiş barsak durumu (ishal, kabızlık ve gazı içeren)
 • Kas ve eklem ağrısı, kas kramplan ve spazmlan, sırt ağnsı, kol ve bacaklarda ağrı, kol, el, bacak, eklem veya ayaklarda şişme
 • Kan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizin dikkatle izlenmesi gerekir), kan kreatin kinaz seviyesinde artış, karaciğer fonksiyonunuzun normal olmayabileceğini gösteren laboratuvar testleri
 • Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişide 1 kişiden az):
 • Hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Burun akıntısı, iştah kaybı, kan şeker değerlerinde azalma (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizin dikkatle izlenmesi gerekir), kilo artışı veya kaybı
 • Uyku güçlüğü, kabus görmek, duygu durum değişimleri (anksiyeteyi içeren), depresyon, tremor, kollara ve bacaklara giden duyu sinirlerinin hasarı (azalmış hassasiyet), hafıza kaybı
 • Görme sorunları (çift görmeyi içeren), bulanık görme, kulaklarda çınlama ve uğultu
 • Palpitasyonlar (kalp atışında anormallik farketme), nefes darlığı, bayılma hissi, terlemede artış, düşük kan basıncı
 • Ağız kuruluğu, tat alma duyusunda değişiklikler, kusma, geğirme
 • Saç dökülmesi, cilhe yara veya küçük lekeler, cildin renksizleşmesi, deride dokunma veya ağrı hissinde azalma, el ve ayak parmaklarında uyuşukluk veya kanncalanma, deri döküntüsü, kurdeşen veya kaşıntı
 • Üriner hastalıklar (gece aşırı idrar çıkarma ve idrar sıklığının artışı), cinsel güçsüzlük, erkeklerde göğüs büyümesi
 • Vücuha rahatsızlık hissi, kas yorgunluğu, pankreatit (kann ağnsına da neden olan pankreasın iltihaplanması), ağrı, boyun ağrısı, göğüs ağrısı
 • İdrarda beyaz kan hücrelerinin görülmesi
 • Seyrek görülen yan etkiler (1.000 kişide 1 kişiden az):
 • Görme sorunlan (çift görmeyi içeren)
 • Beklenmeyen kanama veya yaralanma
 • Şiddetli kas iltihaplanması, çok seyrek olarak rabdomiyolize (kas hücrelerinin yıkımı) yol açabilen çok güçlü kas ağrısı veya kramplan
 • Kanınızdaki kan pulcuğu sayısının azalması
 • Karaciğer problemleri (derinin ve gözlerdeki beyaz bölgenin sararması)
 • Aleıjik kökenli şiddetli deri reaksiyonları, cilhe kırmızılık, kabarcıklı döküntü, hızla tüm vücuda yayılabilen ve yüksek ateşle birlikte nezle benzeri semptomlarla başlayabilen deri soyulması
 • Dudaklann, göz kapaklannın ve dilin şişmesini içeren derinin derin tabakalannda şişme
 • İskelet kaslannın iltihabı veya şişmesi, kabarcıklı döküntü, bir bölgede derinin ani, şiddetli derecede şişmesi
 • Kaslann kemiğe bağlanmasını sağlayan dokularda (tendon) iltihap ve zedelenme
 • Kafa karışıklığı (konfüzyon)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler (10.000 kişide 1 kişiden az):
 • Aleıjik bir reaksiyon - semptomlar ani hınltılı solunum ve göğüs ağrısı veya gerginliği, göz kapaklannın, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazın şişmesi, nefes almada zorluk, kolapsı içerebilir.
 • Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi)
 • Kanınızdaki beyaz hücre sayısının azalması
 • Kas sertliği ve gerginliği
 • Anormal kalp ritmi, kalp krizi, küçük kan damarlannın iltihabı
 • Mide ağrısı (gastrit)
 • Dişeti büyümesi, öksürük
 • İşitme kaybı
 • Karaciğerin görevlerini yeterince gerçekleştirememesi (karaciğer yetmezliği)
 • Fotosensitivite (ışığa karşı duyarlılık)
 • Diğer olası yan etkiler

 • Cinsel zorluklar
 • Depresyon
 • Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri
 • Katılık, titreme ve/veya hareket bozukluğu ile beraber gözlenen bozukluklar
 • Şeker hastalığı (diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi izleyecektir.
 • Bu yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında belirtilenler dışında bir yan etki ile karşılaşırsanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEVAMINI OKU