İlaç Ara

CANCIDAS 50 mg 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Satış Fiyatı
1220.08 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CANCIDAS 50 mg infüzyon için liyofilize toz İntravenöz infüzyonla uygulanır.

Etken Madde

Her bir flakon 50 mg kaspofungin (asetat tuzu halinde) içerir.

Yardımcı maddeler

Sukroz, mannitol, glasiyal asetik asit, sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANCIDAS nedir ve ne için kullanılır?

2. CANCIDAS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CANCIDAS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CANCIDAS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CANCIDAS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANCIDAS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Kaspofungine veya ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz

CANCIDAS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki rahatsızlıklar geçmişte veya şimdi sizde mevcutsa mutlaka doktorunuza bildiriniz.

• Geçmişte veya şimdi karaciğer ile ilgili problemleriniz varsa. Karaciğerinde problem olan bazı hastalar için doz ayarlaması gerekebilir.

• Siklosporin kullanıyorsanız. Doktorunuz tedaviniz boyunca ilave kan testleri isteyebilir.

• Herhangi bir alerjiniz varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

CANCIDAS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CANCIDAS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CANCIDAS’ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. CANCIDAS hamilelik döneminde ancak potansiyel yararı bebeğiniz üzerindeki potansiyel riskten üstünse veya doktorunuzun kararı doğrultusunda kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kaspofunginin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kaspofunginin sütle atıldığını göstermektedir. Tedaviniz boyunca emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına emzirmenin çocuk açısından faydası ve kaspofungin tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınarak doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

CANCIDAS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CANCIDAS sükroz içerir. Eğer sükroza karşı duyarlı iseniz ilacı almadan önce doktora bildiriniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CANCIDAS’ın diğer intravenöz maddeler, aditifler veya ilaçlarla geçimliliği hakkında hiçbir veri bulunmadığından CANCIDAS’ı başka ilaçlarla karıştırılmamalı veya aynı anda infüzyonla uygulanmamalıdır.

Siklosporin, anti-HIV ilaç (efavirenz veya nevirapin dahil), fenitoin ve karbamazepin (epilepsi için), steroid deksametazon, rifampisin (antibiyotik) ve takrolimus (bağışıklık için) gibi ilaçlar alıyorsanız doktorunuzun bunları bilmesi önemlidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CANCIDAS’in saklanması

CANCIDAS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Flakonlar

Liyofilize flakonlar buzdolabında 2°C- 8°C’de saklanmalıdır. Hazırlanmış konsantre ilaç

Hazırlanan CANCIDAS hasta infüzyon solüsyonu hazırlanmadan önce 1 saat < 25°C’de saklanabilir.

Seyreltilmiş ilaç

IV torba veya şişedeki son hasta infüzyon solüsyonu < 25°C’de 24 saat veya 2°C-8°C’de 48 saat saklanabilir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

CANCIDAS’ı ambalajındaki son kullanma tarihinden (Son Kul1. Ta.) sonra kullanmayınız. Bu tarihte ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir.

Ruhsat Sahibi: Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. Balabandere Cad. No: 2-4 İstinye – İSTANBUL

Üretici: Merck Sharp & Dohme BV Waaderweg 39, Haarlem – Hollanda

DEVAMINI OKU

2.CANCIDAS nedir ve ne için kullanılır?

CANCIDAS antifungal bir ilaç olup mantarın yaşaması ve büyümesi için gerekli olan mantar hücre duvarı bileşenlerinden glukan polisakkaritin üretimini engeller. Enfeksiyonlara özellikle Candida (maya) ve/veya Aspergillus (küf) adı verilen fungal (mantar) hücreleri neden olur. CANCIDAS, febril nötropenik hastaların empirik tedavisi, yaygın kandidiyazis ve mukozal kandida enfeksiyonları (mukozal kandidiyazis, özofagiyal kandidiyazis, orofarengeyal kandidiyazis) tedavisi ve invazif aspergillozisin kurtarma tedavisinde kullanılmak için reçetelenmiştir.

CANCIDAS 50 mg, kırmızı, alüminyum bantlı ve plastik kapaklı flakon içerisinde bulunan beyaz-beyazımsı renkte toz/kompakt bir tozdur.

Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.'nın tescilli markasıdır.

DEVAMINI OKU

3.CANCIDAS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

CANCIDAS her zaman doktorunuz veya bir sağlık personeli tarafından hazırlanacak ve uygulanacaktır. Tedaviye cevabınız ve mevcut durumunuz doktorunuz tarafından takip edilecektir. Sizin veya çocuğunuzun ihtiyacı olan doza doktorunuz karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu

CANCIDAS yaklaşık 1 saat süren, damar içine enjeksiyonla yavaş olarak uygulanmalıdır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez; ancak bazı yaşlı kişilerde artmış duyarlılık göz ardı edilmemelidir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Hafif karaciğer yetmezliği olan erişkin hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Orta ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için uygun dozu doktorunuz belirleyecektir.

Eğer CANCIDAS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANCIDAS kullanırsanız

Tedavi dozu; genel durumunuz ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ancak size çok fazla dozda CANCIDAS verildiğini düşünüyorsanız derhal doktorunuzla veya diğer sağlık personeliyle temasa geçiniz.

CANCIDAS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CANCIDAS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacın kesilmesiyle oluşabilecek belirtiler bilinmemektedir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CANCIDAS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CANCIDAS'ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)

• Havale

• Kalp durması

• İnfarktüs (kalp krizi)

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Bakteriyemi (bakterinin kana geçmesi nedeniyle görülen ateşli titreme), idrar yolu enfeksiyonu

• Kansızlık, pıhtılaşma bozukluğu, febril nötropeni, kanda nötrofil lökositlerin azalması, trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)

• Titreme

• Aritmi (kalp atışlarının düzeninin bozulması), atriyal fibrilasyon, kalp atımının yavaşlaması, kalp hızlanması

• Kan basıncı yükselmesi, ven iltihabı

• Nefes darlığı, hipoksi (organ ve dokularda oksijen azlığı), solunumun hızlanması

• Karaciğer yetmezliği, karaciğer büyümesi, karaciğer toksisitesi, kanda bilirübin artışı, sarılık

• Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• İştahsızlık, sıvı yüklenmesi, kanda magnezyum seviyesinde düşme, kanda kalsiyum seviyesinin aşırı derecede artışı, kan şekerinin yükselmesi, kanda potasyum miktarının ileri derecede azalışı

• Endişe hali, depresyon, uykusuzluk

• Baş dönmesi, uyku hali

• Sıcak basması

• Burun kanaması

• Karında şişkinlik, üst karın kısmında ağrı, kabızlık, hazımsızlık

• Kızarıklık, morumsu kırmızı lekeler, deri lezyonu, kaşıntı

• Eklem ağrısı, sırt ağrısı, ekstremite ağrısı

• İdrarda renk değişikliği

• Kuvvetsizlik, yorgunluk, infüzyon bölgesinde ağrı/kaşıntı/şişlik, mukoza enflamasyonu, ödem

Pazarlama sonrası deneyim

Gastrointestinal hastalıklar : Pankreas iltihabı

Hepato-bilier hastalıkları : Karaciğer harabiyeti

Deri ve deri altı doku hastalıkları : Ciltte kızarıklık (eritema) multiforme, Stevens-Johnson hastalığı, deride pullanma ve dökülme

Böbrek ve idrar hastalıkları : Klinik yönden anlamlı böbrek fonksiyon bozukluğu Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları : Şişlik ve periferik ödem

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU