İlaç Ara

CANCIDAS 70 mg 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Satış Fiyatı
1545.69 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CANCIDAS 70 mg Konsantre Çözelti için İnfüzyonluk Liyofilize Toz Intravenöz infüzyonla uygulanır.

Steril

Etken Madde

Her bir flakon 70 mg kaspofungin (asetat tuzu halinde) içerir.

Yardımcı maddeler

Sukroz, mannitol, glasiyal asetik asit, sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANCIDAS nedir ve ne için kullanılır?

2. CANCIDAS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CANCIDAS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CANCIDAS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CANCIDAS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANCIDAS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Kaspofungine veya ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz.

CANCIDAS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlar sizde mevcutsa size CANCIDAS verilmeden önce mutlaka doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bildiriniz:

•    Başka herhangi bir ilaca karşı alerjiniz varsa.

•    Geçmişte karaciğer ile ilgili problemleriniz olduysa. Size bu ilacın farklı bir dozunun verilmesi gerekebilir.

•    Siklosporin kullanıyorsanız (organ nakli reddini önlemeye veya bağışıklık sisteminizi baskılamaya yardımcı olmak amacıyla kullanılır). Doktorunuz tedaviniz boyunca ilave kan testleri isteyebilir.

•    Geçmişte başka herhangi bir tıbbi sorun yaşadıysanız.

Yukarıdaki durumlardan herhangi biri sizde mevcutsa (veya emin değilseniz) CANCIDAS almadan önce mutlaka doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bildiriniz.

CANCIDAS Stevens-Johnson Sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN) gibi ciddi deri ile ilgili istenmeyen reaksiyonlara neden olabilir.

CANCIDAS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CANCIDAS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    CANCIDAS gebe kadınlarda incelenmemiştir. CANCIDAS hamilelik döneminde ancak potansiyel yararı anne karnındaki bebek üzerindeki potansiyel riskten fazlaysa kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

Bu belge 507(IsaYÜı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.7Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

lYnUyaklUQ3NRZlAxQ3NRZlAxSHY3

CANCIDAS alan kadınlar emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

CANCIDAS’ın araç ve makine kullanma becerisini etkilediğini ortaya koyan hiçbir bilgi etkileri ile ilgili bir çalışma yoktur.

CANCIDAS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sodyum: Sodyum hidroksit y.m. pH ayarı için kullanılır.

Bu tıbbi ürün her flakonunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka herhangi bir ilacı şu anda alıyorsanız, yakın tarihte aldıysanız veya alma olasılığınız varsa lütfen doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz. Bunlara bitkisel ilaçlar dahil reçetesiz alınan ilaçlar da dahildir. CANCIDAS diğer bazı ilaçların etki mekanizmasını etkileyebilir. Ayrıca başka ilaçlar CANCIDAS’ın etki mekanizmasını etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza söyleyiniz:

•    siklosporin veya takrolimus (organ nakli reddini önlemeye veya bağışıklık sisteminizi baskılamaya yardımcı olmak amacıyla kullanılır); bu durumda doktorunuz tedaviniz sırasında ilave kan testleri isteyebilir.

•    efavirenz veya nevirapin gibi bazı HIV ilaçlan.

•    fenitoin veya karbamazepin (nöbetlerin tedavisinde kullanılır)

•    bir steroid olan deksametazon.

•    bir antibiyotik olan rifampisin.

Yukandaki ilaçlardan herhangi birinin kullanımı sizde mevcutsa (veya emin değilseniz) CANCIDAS almadan önce mutlaka doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza bildiriniz.

5.CANCIDAS’in saklanması

CANCIDAS’ı ambalajındaki son kullanma tarihinden (Son Kul1. Ta.) sonra kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:    Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.

Levent – İstanbul

Üretim Yeri:    Laboratories Merck Sharp & Dohme Chibret/Riom/Fransa

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : !YnUyaklUQ3NRZlAxQ3NRZlAxSHY3

Aşağıdaki bilgiler yalnızca tıp veya sağlık-bakım görevlilerine yöneliktir.

CANCIDAS T kullanma hazırlama ve seyreltme talimatları:

CANCIDAS’ı kullanıma hazırlama

CANCIDAS T kullanıma hazırlama

CANCIDAS’ın diğer intravenöz maddeler, aditifler veya ilaçlarla geçimliliği hakkında hiçbir veri bulunmadığından CANCIDAST başka ilaçlarla karıştırmayınız veya aynı anda infüzyonla uygulamayınız. DEKSTROZ (a-D-GLUKOZ) İÇEREN SEYRELTİCİLERLE KULLANMAYIN; çünkü CANCIDAS DEKSTROZLU SOLÜSYONLAR İÇERİSİNDE STABİLİTESİNİ KORUMAZ.

CANCIDAS T infüzyon için hazırlama

1-    Buzdolabından çıkardığınız CANCIDAS flakonu oda ısısına getiriniz.

2-    Aseptik olarak 10.8 mL %0.9 sodyum klorür enjeksiyonu, enjeksiyonluk steril su, enjeksiyonluk bakteriyostatik su (metilparaben ve propilparaben içeren) veya enjeksiyonluk bakteriyostatik su (%0.9 benzil alkol içeren) ekleyiniz.

Not: Her CANCIDAS flakonu özellikle etiketteki miktarından daha fazla ilaç içerecek şekilde doldurulur. Elde edilen solüsyonun ilaç konsantrasyonu aşağıdaki Tablo l’de listelenmektedir.

Tablo 1

CANCIDAS’ı Hazırlama Bilgisi

CANCIDAS

flakon

Toplam İlaç Miktarı (dolum fazlası dahil)

Eklenmesi gereken Hazırlama Solüsyonu Hacmi

Hazırlandıktan Sonraki Konsantrasyon

50 mg

54.6 mg

10.8 mL

5 mg/mL

70 mg

75.6 mg

10.8 mL

7 mg/mL

Beyaz-beyazımsı renkte kompakt toz tamamen erimelidir. Berrak bir solüsyon elde edinceye kadar yavaşça çalkalayınız. Solüsyonu hazırlarken ve infüzyondan önce, solüsyonu partiküllü madde veya renk değişikliği bakımından gözle kontrol ediniz. Solüsyon bulanıksa veya çökelme varsa kullanmayınız. Hazırlanan solüsyon 25°C ve altındaki sıcaklıklarda 1 saate kadar saklanabilir. CANCIDAS flakonları tek kullanımlıktır; kullanılmayan solüsyon atılmalıdır.

3- Aseptik olarak hazırlanan uygun hacimdeki (mL) CANCIDAST 250 mL %0.9, %0.45 veya %0.225 sodyum klorür enjeksiyonu veya laktatlı ringer enjeksiyonu içeren intravenöz torbaya (veya şişe) transfer ediniz. Alternatif olarak, hazırlanan CANCIDAS hacmi (mL) daha düşük hacimde %0.9, %0.45 veya %0.225 sodyum klorür enjeksiyonu veya laktatlı ringer enjeksiyonuna eklenebilir; ancak 0.5 mg/mL son konsantrasyon aşılmamalıdır. Bu infüzyon solüsyonu <25°C’de saklandığında 24 saat içinde veya buzdolabında 2-8°C’de saklandığında 48 saat içinde kullanılmalıdır.

Pedivatrik hastalarda (3 av-17 yas arası) önerilen dozaj

Tüm endikasyonlarda 1. günde tekli 70 mg/m2 yükleme dozu ve ardından günde 50 mg/m2 uygulanmalıdır. Eğer günde 50 mg/m2 dozu iyi tolere edilir; fakat yeterli klinik yanıtı sağlamazsa,

Bu belge 5070 say iIl Elektronik İmza Kamınu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman httpü^bs.titck.goy.tr/Basvuru7EImza/Kontml

adresiftfa&oSVypaöebmf? G^^ılJiektJ^ik Ç^fekClıI^;HAklır.(0^liftÇıKın £&^laı§ÜÖ(fe 1 Yı0Jyffl©(3$KRİIŞffi^§&fyaİM£SH¥I<lSt<UllIl hesaplanan dozu ne olursa olsun, maksimum yükleme dozu ve günlük idame dozu olan 70 mg’ı aşıııamalıdır. Pediyatrik hastalarda (3 ay-17 yaş arası) dozaj hastanın aşağıdaki formülle hesaplanan Vücut Yüzey Alanına (VYA) göre belirlenmelidir (bkz. Mosteller Formula- Ref: Mosteller RD: Simplified Calculation of Body Surface Area. N Engl J Med 1987 Oct 22;317(17): 1098 (letter)).

VYA(m2) =

Boy (cm) x Kilo (kg) 3600

Hastanın VYA’sı hesaplandıktan sonra, miligram cinsinden yükleme dozu VYA (m2) x 70 mg/m2 çarpımıyla hesaplanmalıdır. Miligram cinsinden idame dozu VYA (m2) x 50 mg/m2 çarpımıyla hesaplanmalıdır.

Tedavi süresi, erişkinlerde her bir endikasyon için tarif edilen şekilde, endikasyona göre belirlenmelidir (bkz. bölüm 4.2). Günde 50 mg/m2 dozu iyi tolere edilir; fakat yeterli klinik yanıt sağlamazsa, günlük doz günde 70 mg/m2,ye yükseltilebilir (70 mg aşılmamalıdır).

CANCIDAS pediyatrik hastalara ilaç klirensinin indükleyicileriyle (rifampin, nevirapin, efavirenz, karbamazepin, deksametazon veya fenitoin) eş zamanlı olarak uygulanırken CANCIDAS’ın günde 70 mg/m2 dozu düşünülmelidir (70 mg aşılmamalıdır).

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyaklUQ3NRZlAxQ3NRZlAxSHY3

DEVAMINI OKU

2.CANCIDAS nedir ve ne için kullanılır?

CANCIDAS kaspofungin adı verilen bir ilaç içerir. Bu ilaç antifungaller olarak adlandırılan bir

gruba mensuptur.

CANCIDAS çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde

kullanılır:

•    dokularınızda veya organlarınızda bulunan ciddi fungal enfeksiyonlar (“invazif kandidiyazis” adı verilir. İnvazif kandidiyazis kan, kalp, beyin, gözler, kemikler ve vücudun diğer kısımlarını etkileyebilen ciddi bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyon Candida adı verilen mantar (maya) hücrelerinden kaynaklanır. Bu enfeksiyona yakalanan kişiler çok kısa zaman önce bir operasyon geçirmiş veya bağışıklığı zayıflamış kişileri içerir.

•    Bir antibiyotiğe cevap vermeyen ateş ve üşüme bu tip enfeksiyonun en yaygın belirtileridir.

•    Burnunuz, nazal sinüsleriniz veya akciğerlerinizde bulunan fungal enfeksiyonlar (“invazif aspergilloz” adı verilir). Diğer antifungal tedaviler bu enfeksiyona karşı etkili olmadığında veya yan etkilere yol açtığında CANCIDAS kullanılabilir. Bu enfeksiyon Aspergillus adı verilen bir küften kaynaklanır. Bu enfeksiyona yakalanan kişiler kemoterapi almakta olan,

Bu belge 5070 sa^J|*E^|^JgJiluJ^^gjjıuijı@ıJ3rgtwçaı|^^&jn^gjİ0|t|[^2j|çjjfejQKİJrgÇİ)Jm^|qJıttp://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontraL edilebilir^ GüvenlL elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama.Kodu : lYnUyak1lUQ3NRZlAxQ3NRZlAxSHY3 ,    ,

•    Bir antibiyotik ile tedaviye cevap vermeyen ateşiniz varsa ve beyaz Kan hücre sayınız düşük ise, CANCIDAS kuşkulanılan fungal enfeksiyonlarda kullanılabilir. Bir fungal enfeksiyona

yakalanma riski taşıyan kişiler çok kısa zaman önce bir operasyon geçirmiş veya bağışıklığı zayıflamış kişileri içerir.

CANCIDAS mantar hücrelerini dayanıksız hale getirir ve mantarın düzgün şekilde büyümesini durdurur. Böylelikle enfeksiyonun yayılmasını durdurur ve vücudun doğal savunma mekanizmalarına enfeksiyonu tamamen temizleme şansı verir.

CANCIDAS 70 mg, sarı-turuncu, alüminyum bantlı ve plastik kapaklı flakon içerisinde bulunan beyaz-beyazımsı renkte toz/kompakt bir tozdur.

DEVAMINI OKU

3.CANCIDAS nasıl kullanılır ?

CANCIDAS her zaman doktorunuz veya bir sağlık personeli tarafından hazırlanacak ve uygulanacaktır. Tedavi sürenizi ve her gün ne kadar CANCIDAS alacağınızı doktorunuz belirleyecektir. İlacın size ne derece faydalı olduğunu doktorunuz takip edecektir. Vücut ağırlığınız 80 kg’ın üzerindeyse farklı bir doza ihtiyacınız olabilir.

Uygulama yolu ve metodu

CANCIDAS günde bir kez yaklaşık 1 saat süren, damar içine enjeksiyonla (intravenöz infüzyon) yavaş yavaş uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Bu    uyannca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresiıraenkontrol eaileDİlır. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. I)okü,manın doğrulama kodu : lYnUyak,iyQ3NRZlAxQ3NRZlAxSHY3

Çocuklar ve ergenlere uygulanacak doz yetişkin dozundan farklı olabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez; ancak bazı yaşlı kişilerde artmış duyarlılık göz ardı edilmemelidir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Hafif karaciğer yetmezliği olan erişkin hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Orta ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için uygun dozu doktorunuz belirleyecektir.

Eğer CANCIDAS'ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANCIDAS kullanırsanız

Her gün doktorunuz CANCIDAS’a ne kadar süre ve hangi miktarda ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Eğer çok fazla CANCIDAS verildiğini düşünüyorsanız derhal doktorunuzla veya hemşirenizle temasa geçiniz.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

CANCIDAS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CANCIDAS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CANCIDAS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz- size acil tıbbi tedavi uygulanması gerekebilir:

•    döküntü, kaşıntı, sıcaklık hissi, yüzde, dudaklarda veya boğazda şişkinlik veya nefes almada güçlük ilaca karşı histamin reaksiyonu yaşıyor olabilirsiniz.

•    hırıltılı solunum ile birlikte solunum güçlüğü veya kötüleşen döküntü- ilaca karşı alerjik bir reaksiyon yaşıyor olabilirsiniz.

•    öksürük, ciddi solunum güçlükleri- bir yetişkin iseniz ve invazif aspergillozunuz varsa, solunum yetmezliğiyle sonuçlanan ciddi bir solunum sorunu yaşıyor olabilirsiniz.

Reçeteli tüm ilaçlarda olduğu gibi bazı yan etkiler ciddi olabilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza başvurunuz.

Yetişkinlerdeki diğer yan etkiler şunlardır:

Yaygın: Yaklaşık 10 kişiden l’ini etkileyebilir.

•    Hemoglobinde azalma (kanda oksijen taşıyan maddenin azalması), beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

bu belge 5qgo    MtaısydMüüdaıcazatı¥ıhaveya Idüşüknübtasyum

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrurama kodu : lYnUyaklUQ3NRZlAxQ3NRZlÂxSHT3

düzeyleri

•    Baş ağrısı

•    Damar iltihabı

•    Nefes darlığı

•    Diyare, bulantı veya kusma

•    Bazı laboratuvar kan testlerinde değişiklikler (karaciğer testlerinin bazılarında değerlerin yükselmesi)

•    Kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık veya normalden fazla terleme

•    Eklem ağrısı

•    Üşüme, ateş

•    Enjeksiyon yerinde kaşıntı

Yaygın olmayan: Yaklaşık 100 kişiden l’ini etkileyebilir.

•    Bazı laboratuvar kan testlerinde değişiklikler (kan pıhtılaşma hastalığı, trombositler, kırmızı kan hücreleri ve beyaz kan hücreleri)

•    İştah kaybı, vücuttaki sıvı miktarında artış, vücutta tuz dengesizliği, kanda yüksek şeker düzeyi, kanda düşük kalsiyum düzeyi, kanda düşük magnezyum düzeyi, kanın asit düzeyinde artış

•    Oryantasyon bozukluğu, sinirlilik, uykusuzluk.

•    Baş dönmesi hissi, dokunma hissinde veya hassasiyette azalma (özellikle deride), titreme, uykululuk, tat duyumunda değişiklik, karıncalanma veya uyuşma

•    Bulanık görme, göz yaşı artışı, göz kapaklarında şişlik, gözlerin beyaz kısımlarında sararma

•    Kalp atışının hızlandığı veya düzensizleştiği duyumu, hızlı kalp artışı, düzensiz kalp atışı, anormal kalp ritmi, kalp yetmezliği

•    Sıcak basması, kızarma, yüksek kan basıncı, düşük kan basıncı, bir damar boyunca kızarıklık ve dokunulduğunda aşırı derecede hassasiyet

•    Hava yollarının etrafındaki kas demetlerinde sıkışma ve buna bağlı hırıltılı solunum veya öksürük, solunum hızının artması, uyanmanıza neden olan nefes darlığı, kanda oksijen azalması, anormal solunum sesleri, akciğerlerde çıtırtı sesleri, hırıltılı solunum, burun tıkanıklığı, öksürük, boğaz ağrısı

•    Karın ağrısı, karnın üst tarafında ağrı, karında şişkinlik, yutma güçlüğü, ağız kuruması, hazımsızlık, gaz çıkarma, mide rahatsızlığı, kabızlık, karın civarında sıvı toplanmasına bağlı şişlik

•    Safra akışında azalma, karaciğer büyümesi, ciltte ve/veya gözün beyaz kısımlarında sararma, bir ilaç veya kimyasal maddeden kaynaklanan karaciğer hasarı, karaciğer bozukluğu

•    Anormal cilt dokusu, yaygın kaşıntı, kurdeşen, değişken görünümde döküntüler, ciltte anormallik, kollarda, bacaklarda ve bazen de yüzde ve vücudun diğer bölgelerinde genellikle kaşıntılı kırmızı lekeler

•    Sırt ağrısı, kol veya bacak ağrısı, kemik ağrısı, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü

•    Böbrek fonksiyon bozukluğu, aniden böbrek fonksiyonunun durması

•    Kateter giriş yerinde ağrı, enjeksiyon yeri şikayetleri (kızarıklık, sert yumru, ağrı, şişlik, tahriş, döküntü, kurdeşen veya kateterden dokuya sıvı sızıntısı), enjeksiyon yerinde damar iltihabı

•    Kan basıncında artış ve bazı laboratuvar kan değerlerinde değişiklikler (böbrek elektrolit ve pıhtılaşma testleri), almakta olduğunuz bağışıklık sisteminizi zayıflatan ilaçların düzeylerinde artış

•    Göğüste rahatsızlık, göğüs ağrısı, vücudun sıcaklığında değişiklik hissi, genel olarak kendini Bu belge 5070 sajyi ı:bİ8süıh>em(evHgeiii©lıııağııi'ttıyüzdı©aşiişli;k;(mayıai<i)<bHe;kılıerfi:nde,tit6İ.ler(iles;veyaı:ayakl)afdıa şişlik,

adresinden    ay^ır- Dokümanın doğrulama kodu : lYnUyaklUQ3NRZlAxQ3NRZlAxSHY3

Çocuklar ve ergenlerde görülen yan etkiler

Çok yaygın: Yaklaşık 10 kişiden >1 ’ini etkileyebilir.

•    Ateş

Yaygın: Yaklaşık 10 kişiden l’ini etkileyebilir.

•    Baş ağrısı

•    Kalp atışlarında hızlanma

•    Kızarma, düşük kan basıncı

•    Bazı laboratuvar kan testlerinde değişiklikler (bazı karaciğer testlerinin değerlerinde artışlar)

•    Kaşıntı, döküntü

•    Kateter yerinde ağrı

•    Üşüme

•    Bazı laboratuvar kan testlerinde değişiklikler.

Bu ilacın pazara sunulmasından sonra bildirilen diğer yan etkiler Bilinmiyor: sıklık hesaplanamıyor

•    Karaciğer sorunları

•    Ayak bileklerinde, ellerde veya ayaklarda şişlik

•    Kanda kalsiyum düzeylerinde yükselme bildirilmiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU