İlaç Ara

DEXENJE 50 mg/ 2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren 6 ampül

Firma Bilgileri
Si Pharma ilaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
23.92 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
6
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DEXENJE 50 mg/2 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Steril-apiroj en

Kas içi veya damar içi yolla uygulanır

Etken Madde

50 mg deksketoprofen’e eşdeğer 73,8 mg deksketoprofentrometamol

Yardımcı maddeler

Etanol (yüzde 96), Sodyum klorür, Sodyum hidroksit (pH’nın ayarlanması için), Enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEXENJE nedir ve ne için kullanılır?

2. DEXENJE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEXENJE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEXENJE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DEXENJE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEXENJE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

DEXENJE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğin üçüncü üç aylık dönemi boyunca DEXENJE’yi kullanmayınız.

Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız DEXENJE kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

Hamile kalmayı planlayan veya hamile olanlar, DEXENJE kullanmamalıdırlar. Hamileliğin herhangi bir dönemindeki tedavi doktor tarafından yönetilmelidir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmaksınız.

Emziriyorsanız DEXENJE kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

DEXENJE, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluk ihtimali nedeniyle, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

DEXENJE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her DEXENJE ampulü doz başına 5 mİ biraya veya 2.08 şaraba eş değer 200 mg etanol içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum içerir; yani esasında“sodyum içermemektedir”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DEXENJE’nin yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların birarada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar
 • Kan pıhtılarını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar
 • Belirli duygudurum bozuklukları tedavisinde kullanılan lityum
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat
 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin
 • • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) için kullanılan sülfametoksazol

  Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin Ilantagonistleri
 • Süregelen venöz ülserlerin (toplar damar yaraları) tedavisinde kullanılan pentoksifılin ve okspentifılin
 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin
 • • Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozid antibiyotikleri (gentamin, amikasin, vb.)

 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:
 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (ör. siprofloksasin, levofloksasin)
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus
 • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fıbrinolitik ilaçlar, yani kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid
 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin
 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar(SSRElar)
 • Trombosit agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar
 • Eğer reçeteli veya reçetsiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Uygun kullanım ve dozaj/uygulama sıklığına dair talimatlar:

  DEXENJE’yi her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza danışınız.

  Hastalığınızın belirtilerinin süresi, tipi ve şiddetine bağlı olarak, doktorunuz ihtiyacınız olan DEXENJE’nin dozunu belirleyecektir. Önerilen doz genelde her 8-12 saatte 1 ampul (50 mg) DEXENJE’dir. İhtiyaç duyulursa, enjeksiyon 6 saat sonra tekrarlanabilir. Hiçbir durumda günlük 150 mg DEXENJE (3 ampul) dozunu aşmayınız.

  Enjeksiyon tedavisini sadece akut dönemde kullanınız (diğer deyişle, iki günden uzun süreyle kullanmayınız). Mümkün olduğunda ağızdan alınan ağrı kesicilere geçiniz.

  Uygulama yolu ve yöntemleri:

  enjeksiyona ait teknik içindir.” bölümünde

  hemen sonra derin kas


  DEXENJE damar içi veya kas içi yolla uygulanabilmektedir (damar içi bilgiler “Aşağıdaki bilgiler bu ilacı uygulayacak sağlık personeli verilmektedir).

  DEXENJE kas içi yolla verildiğinde çözelti renkli ampulden çıkarıldıktan içine yavaş enjeksiyonla uygulanmalıdır.

  Sadece berrak ve renksiz çözelti kullanılmalıdır.

  Değişik yaş gruplarıÇocuklarda ve ergenlerde kullanım:

  Çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) DEXENJE kullanımı çalışılmamıştır. Dolayısı ile güvenlilik ve etkinlik ortaya koyulmadığı için DEXENJE çocuk ve adolesanlarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanım:

  Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan yaşlı kişiler günlük toplam 50 mg DEXENJE dozunu (1 ampul) aşmamalıdır.

  Özel kullanım durumlarıBöbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer rahatsızlıkları olan hastalar günlük toplam 50 mg DEXENJE dozunu (1 ampul) aşmamalıdır.

  Eğer DEXENJE ’nin etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair biz izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXENJE kullandıysanız:

  DEXENJE ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

  DEXENJE’yi kullanmayı unutursanız:

  Lütfen unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  5.DEXENJE’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEXENJE’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEXENJE’i kullanmayınız.

  Çözeltinin berrak ve renksiz olmadığını ve bozulma belirtileri (örneğin parçacık oluşması) gösterdiğini fark ederseniz, DEXENJE’yi kullanmayınız. DEXENJE tek kullanımlıktır ve açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır. Ürünün kullanılmayan bölümünü atınız.

  İlaçlar atık su veya evsel atık aracılığıyla uzaklaştırılmamalıdır. Artık kullanmadığınız ilaçların nasıl atılacağını veya kullanılmış iğne uçları ve enjektörlerin uygun atım yollarını eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

  Ruhsat sahibi: Si Pharma İlaç San. Ve Tic. Ltd.Şti.

  Tatlısu Mah. Haliç Sokak No: 31/56 Ümraniye/İstanbul

  Üretici: Mefar İlaç Sanayi A.Ş.

  Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20 Pendik/İstanbul

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

  Damar içi kullanım:

  Damar içi infüzyon: Bir ampul (2 mİ) DEXENJE’nin içeriği 30 ila 100 mİ hacminde Normal Şalinde, % 5 glukoz veya ringer laktat çözeltisi içerisinde seyreltilmelidir. Seyreltilen çözelti 10 ila 30 dakika sürede yavaş infüzyon şeklinde verilmelidir. Çözelti daima doğal güneş ışığından korunmalıdır.

  Damar içine zerk: Gerekirse, bir ampul (2 mİ) DEXENJE’nin içeriği 15 saniyeden kısa süreli olmayacak şekilde doğrudan damar içine zerk edilebilir.

  Etanol içermesi nedeniyle DEXENJE’nin nöraksiyal (intratekal veya epidural) yolla uygulanması kontrendikedir.

  Ürün kullanma talimatları:

  DEXENJE damar içi zerk şeklinde verildiğinde çözelti renkli ampulden çekildikten sonra hemen enjekte edilmelidir.

  Damar içi infüzyon şeklindeki uygulamada, çözelti aseptik şekilde seyreltilmelidir ve doğal güneş ışığından korunmalıdır.

  Sadece berrak ve renksiz çözelti kullanılmalıdır.

  Geçimli olduğu maddeler:

  Düşük hacimlerde karıştırddığında (örneğin bir enjektör içerisinde) DEXENJE’nin heparin, lidokain, morfin ve teofılinin enjeksiyonluk çözeltileriyle geçimli olduğu gösterilmiştir.

  Belirtilen şekilde seyreltilen enjeksiyonluk çözelti berrak bir çözeltidir. 100 mİ hacminde normal şalin veya glukoz çözeltisinde seyreltilen DEXENJE’nin aşağıdaki enjeksiyonluk çözeltilerle geçimli olduğu gösterilmiştir: Dopamin, heparin, hidroksizin, lidokain, morfin, petidin ve teofılin.

  Seyreltilmiş DEXENJE çözeltileri plastik ambalajlarda veya Etil Vinil Asetattan (EVA), Selüloz Propiyonattan (CP), Düşük Dansiteli Polietilenden (LDPE) ve Polivinil Kloridden (PVC) üretilmiş uygulama gereçlerinde saklandığında “etkin maddenin emilmediği tespit edilmiştir.

DEVAMINI OKU

2.DEXENJE nedir ve ne için kullanılır?

DEXENJE, steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler) (iltihap giderici) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

Osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme), romatoid artrit (iltihabi eklem rahatsızlığı) ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı), akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı), dismenore (ağrılı adet dönemleri) ve renal kolik (şiddetli böbrek ağrısı) tedavisinde endikedir.

DEXENJE 50 mg deksketoprofen (trometamol) içerir ve herbiri 2 mİ berrak ve renksiz çözelti içeren 6 ampullük ambalaj halinde mevcuttur.

DEXENJE’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

DEVAMINI OKU

3.DEXENJE nasıl kullanılır ?

Bu ürünün kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DEXENJE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabileceğini göstermektedir:

Yaygın

100 hastada l’den fazla ve 10 hastada l’den az

Yaygın olmayan

1000 hastada Eden fazla ve 100 hastada Eden az

Seyrek

10.000 hastada Eden fazla ve 1.000 hastada Eden az

Çok seyrek

izole edilmiş raporlar dahil 10.000 hastada Eden az

Yaygın yan etkiler:

 • Mide bulantısı ve/veya kusma
 • Enj eksiyon bölgesinde ağrı
 • Enflamasyon, morarma ve kızarıklık (kanama) dahil enjeksiyon bölgesinde reaksiyon
 • Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Kanlı kusma
 • Düşük kan basıncı
 • Ateş
 • Bulanık görme
 • Baş dönmesi
 • Uyku hali
 • Uyku düzensizlikleri
 • Baş ağrısı
 • Kansızlık
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Sindirim rahatsızlıkları
 • İshal
 • Ağız kuruluğu
 • Al basması (yüz kızarması)
 • Döküntü
 • Dermatit
 • Kaşıntı
 • Aşırı terleme
 • Yorgunluk
 • Ağrı
 • Üşüme
 • Seyrek yan etkiler:

 • Peptik ülser, peptik ülser kanaması veya peptik ülsere bağlı olarak mide veya bağırsağın delinmesi
 • Yüksek kan basıncı
 • Bayılma
 • Çok yavaş nefes alma
 • Kan pıhtısı nedeniyle yüzeyel toplar damarlarının iltihabı (yüzeyel tromboflebit)
 • İzole kalp ritm bozukluğu (ekstrasistol)
 • Hızlı kalp atışı
 • Periferal ödem (bacaklar ve kollarda şişlik)
 • Larinjeal ödem (ses telleri bölgesinde şişlik)
 • Duyularda anormallik
 • Ateşin yükseldiğinin hissedilmesi ve titreme
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus)
 • Kaşıntılı döküntü
 • Sarılık
 • Akne
 • Sırt ağrısı
 • Böbrek ağrısı
 • Sık idrara çıkma
 • Adet düzensizlikleri
 • Prostat sorunları
 • Kas katılığı
 • Eklem katılığı
 • Kas krampı
 • Anormal karaciğer testleri (kan testleri), kan şekeri düzeyinde yükselme (hiperglisemi), kan şeker düzeyinde düşme (hipoglisemi), kandaki trigliserid yağların konsatrasyonunda artış (hipertrigliseridemi), idrarda keton cisimcikleri (ketonüri), idrarda protein (proteinüri)
 • Karaciğer hücre iltihabı (hepatit)
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Çok seyrek

 • Anafılaktik reaksiyon (kollapsa yol açabilecek aşırı duyarlılıkreaksiyonu)
 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde ülser oluşması (Stevens Johnson ve Lyell sendromları),
 • Yüzde şişme veya dudakların ve boğazın şişmesi (anjiyo ödem)
 • Hava yollarının etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma(bronkospazm)
 • Nefes darlığı
 • Pankreatit
 • Deri hassasiyet reaksiyonları ve ışığa karşı ciltte aşırı hassasiyet
 • Böbrek hasarı
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma (nötropeni)
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni)
 • Tedavinin başında herhangi bir mide/barsak yan etkisi fark ederseniz (ör. mide ağrısı, mide yanması veya kanama), antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı olarak herhangi yan etkiden biri önceden meydana gelmişse ve özellikle yaşlıysanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

  Cilt döküntüsü veya muköz yüzeylerde (örneğin ağız içinde) herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir aleıji belirtisini fark eder etmez DEXENJE kullanımını bırakınız.

  Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutma ve şişme (özellikle bileklerde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.

  DEXENJE gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokardiyal enfarktüs”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

  Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ doku hastalığı (bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, nadiren ateş, baş ağrısı ve boyunda sertliğe yol açabilirler.

  DEXENJE kullanırken enfeksiyon belirtileri meydana gelirse veya belirtiler kötüleşirse bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

  Eğer yan etkiler kötüleşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen yan etkilerin meydana geldiğini fark ederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınıza başvurunuz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU